Privacy policy

Privacy Policy

Ingangsdatum: 21-05-2018

Dit document definieert het toepassingsgebied van de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid van de gegevens die de Gebruiker invult bij het aanmelden op de Website en bij het normale gebruik van de diensten, programma's en voorzieningen van www.lanternevolanti.com. De Gebruiker kan op elk moment en naar eigen goeddunken het verzamelen en het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens wel of niet toestaan.

Dit beleid is van toepassing op de Website die eigendom is van en wordt beheerd door www.lanternevolanti.com., Lanterne Volanti (NL) en Mille Belle Cose SRL (IT) (gezamenlijk "www.lanternevolanti.com"). Door deze Website te gebruiken geeft de Gebruiker www.lanternevolanti.com zijn/haar toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en aan derden te verstrekken volgens de regels en bepalingen van deze overeenkomst.

www.lanternevolanti.com verkondigt en accepteert haar verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens van Gebruiker te beschermen. Dit document bevat de regels waarmee dergelijke gegevens worden verzameld en gebruikt, evenals de redenen voor bekendmaking van dergelijke gegevens op de Website. Deze regels gelden voor alle persoonlijke gegevens die op en/of door www.lanternevolanti.com worden verzameld.

1. TOESTEMMING TOT HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Als de Gebruiker met deze Website werkt, kunnen technische, niet-persoonlijke gegevens over de Gebruiker, zoals het IP-adres van de Gebruiker, het adres van de website vanwaar de Gebruiker naar de Website kwam, de tijd van het bezoek, het soort internetbrowser en de taal, automatisch worden verzameld. Ook kunnen we gegevens verzamelen en analyseren betreft navigatie, zoals het adres en het gebruikte pad van de Gebruiker op de Website, uitgevoerde handelingen op de Website, het gebruik van interne links, etc.

Persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden alleen verzameld na voorafgaande toestemming van de Gebruiker om bepaalde gegevens binnen deze regels te gebruiken. Met het geven van deze toestemming verstrekt de Gebruiker dergelijke gegevens vrijwillig.

"Persoonlijke gegevens" zijn onder meer:

· Gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt tijdens het aanmelden op de Website, zoals inlognaam en wachtwoord, persoonlijke gegevens (volledige naam), e-mailadres. Als u zich op de Website aanmeldt als een Deelnemer verzamelen we aanvullende gegevens, zoals postadres en telefoonnummer;

· Gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt tijdens de aankoop, zoals factuuradres en creditcardnummer;

· Als u zich als Gebruiker heeft aangemeld heeft u de mogelijkheid om in uw profiel aanvullende persoonlijke gegevens te verschaffen, zoals uw adres en telefoonnummer. Op uw pagina https://lanternevolanti.com/auth-loginform/ kunt u zelf bepalen welke gegevens die u heeft verstrekt openbaar te zien zullen zijn.

www.lanternevolanti.com vereist nooit dat gebruikers genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst van de gebruikers blijkt, hun politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden of gegevens over hun gezondheid of seksleven of seksuele geaardheid verstrekken.

De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment te weigeren zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunnen echter enkele op de Website aangeboden functies en diensten niet of slechts gedeeltelijk worden gebruikt.

2. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens van Gebruiker wordt door www.lanternevolanti.com uitgevoerd voor de volgende doeleinden:

· Het aanmaken, beheren en onderhouden van een account;

· Het verwerken van vragen en handelingen op de Website van de Gebruiker;

· Klantenservice;

· Data-analyse en statistisch onderzoek met het oog op het verbeteren van de aangeboden goederen, producten of technologieën;

· Het bepalen en weergeven van inhoud die speciaal gekozen is in overeenstemming met de voorkeuren en interesses van de Gebruiker;

· Het beheren van de interactieve onderdelen;

· De uitbetaling van de provisie aan Deelnemers;

· Bepalen dat het aangeleverde bestand toebehoort aan een bepaalde Deelnemer;

· De communicatie betreffende de transacties die door de Gebruiker zijn gedaan;

· Het informeren aan de Gebruiker over nieuwe producten en diensten;

· Marketingcommunicatie voor de promotie en reclame van de producten van www.lanternevolanti.com en derde partijen.

www.lanternevolanti.com zal aan gebruiker toestemming vragen voorafgaand aan het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor een ander doel dan vermeld in dit Beleid.

www.lanternevolanti.com kan mededelingen versturen betreffende transacties die door de Gebruiker zijn verricht, evenals betalingsherinneringen en vragen betreffende de bevestiging van een aankoop.

Mededelingen betreft de transacties die door de Gebruiker zijn uitgevoerd zijn in principe noodzakelijk; u kunt deze mededelingen die geen promotioneel karakter hebben niet uitschakelen. Als u deze mededelingen niet wenst te ontvangen, heeft u de mogelijkheid om uw account op te zeggen.

De door www.lanternevolanti.com verzamelde persoonlijke gegevens kunnen in andere landen (Italie en Nederland) bij faciliteiten van www.lanternevolanti.com worden verwerkt en opgeslagen. Door aan www.lanternevolanti.com de persoonlijke gegevens te verstrekken, staan gebruikers de overdracht toe buiten het land binnen de grenzen van dergelijk gebruik, mits de privacywetgeving in andere landen waarnaar de gegevens worden overgedragen mogelijk niet zo beschermend is als die in het rechtsgebied van de gebruiker.

3. OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Met uitzondering van situaties die duidelijk in deze regels zijn uiteengezet, zal www.lanternevolanti.com de persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet verstrekken, verkopen, verhuren, uitlenen of beschikbaar stellen aan derden.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen worden verstrekt aan en gedeeld met partnerbedrijven die diensten aanbieden namens www.lanternevolanti.com. De diensten kunnen onder andere bestaan uit geldovermaking, gegevensopslag, betalingsverwerking, etc. Deze derde partijen ontvangen uitsluitend de gegevens die nodig zijn om de genoemde diensten uit te voeren; de gegevens worden opgeslagen en beschermd volgens dezelfde beveiligingsprincipes en -niveaus als door www.lanternevolanti.com worden gevolgd, en kunnen voor geen enkele andere doeleinden worden gebruikt.

Gegevens over Gebruikers kunnen ook aan derden worden verstrekt als een bedrijfsmiddel in het geval van fusie, overname of verkoop van het bedrijf. In dit niet-waarschijnlijke geval zal www.lanternevolanti.com Gebruikers informeren in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure.

www.lanternevolanti.com behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van de Gebruiker aan derden te verstrekken indien dit door de wet is vereist en indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces betreffende onze Website.

4. TOEGANG TOT DE EIGEN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Gebruiker kan de gegevens die hij/zij aan de Website heeft verstrekt bekijken en bewerken in het onderdeel https://lanternevolanti.com/auth-loginform/. Gebruikers kunnen ook contact opnemen met www.lanternevolanti.com via info@lanternevolanti.comen een kopie van de door www.lanternevolanti.com verzamelde gegevens opvragen, geëxtraheerd en verstrekt in een leesbaar formaat. www.lanternevolanti.com zal op een dergelijk verzoek reageren zonder onredelijke vertraging.

Wij bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang het nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Gebruikers dienen contact met ons op te nemen via info@lanternevolanti.comom zijn/haar account te annuleren of om te verzoeken dat wij zijn/haar gegevens verwijderen of niet langer gebruiken om diensten aan te bieden. In dit geval zullen wij de gegevens van gebruiker alleen bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het voorkomen van fraude, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van onze overeenkomsten.

5. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

www.lanternevolanti.com en onze partners gebruiken cookies of soortgelijke technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen, en demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies regelen voor hun eigen browser.

We werken samen met een extern advertentienetwerk om zowel de weergave van advertenties op onze website als de weergave van onze advertenties op andere websites te beheren. Onze advertentiepartner maakt gebruik van cookies en web bakens om niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw activiteiten op website te verzamelen

De Gebruiker kan het gebruik van cookies op zijn/haar computer wel of niet toestaan. In het geval cookies door de Gebruiker worden geblokkeerd, kan dit tot gevolg hebben dat de Gebruiker niet in staat is om zich aan te melden of om andere interactieve functies van de Website te gebruiken, maar de Gebruiker zal niet worden belet om op de publieke Website te surfen.

Verzamelde e-mailgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en lightboxen worden niet bewaard of voor andere doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

6. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

www.lanternevolanti.com controleert op actieve wijze de naleving van de normen inzake gegevensbescherming tijdens alle handelingen op www.lanternevolanti.com.com. Dit omvat onder meer:

· De toegang tot de gegevens wordt beperkt tot alleen die werknemers die deze gegevens nodig hebben voor het verlenen van diensten aan de Gebruiker;

· Ondertekening van vertrouwelijkheidsverklaring door de werknemers;

· Ondertekening van vertrouwelijkheidsverklaringen en overeenkomsten betreffende het niet gebruiken van dergelijke gegevens voor ongeoorloofde doeleinden, door partners en externe bedrijven die bepaalde functies vervullen;

· Encryptie van betalingsgegevens zoals creditcardnummer met behulp van SSL-technologie via de betaalsystemen van externe dienstverleners;

· Opslag van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker in gecodeerde vorm, op beveiligde computers die beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang.

Aangezien er geen perfect veilige methode is om gegevens te beschermen tijdens de opslag, verwerking en overdracht naar elektronische vorm, garandeert www.lanternevolanti.com, ondanks alle inspanningen van het bedrijf, niet de complete veiligheid ervan. Indien de gegevens van een account en de persoonlijke gegevens van de Gebruiker beschermd zijn met een wachtwoord, zijn de veiligheid en de geheimhouding daarvan de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf.

Gebruikers hebben tevens het recht om een klacht in te dienen bij bevoegde toezichthoudende autoriteiten in de landen van hun verblijf of locatie, mochten gebruikers van mening zijn dat een van hun privacy rechten door www.lanternevolanti.com wordt geschonden.

7. HET VERSTUREN VAN EEN LIGHTBOX AAN EEN VRIEND

Als u ervoor kiest om onze dienst te gebruiken om een preview van een product aan een vriend te sturen, vragen wij u het e-mailadres van uw vriend op te geven. Wij zullen uw vriend automatisch een eenmalig e-mailbericht sturen met de uitnodiging om de Website te bezoeken en de lightbox te bekijken. www.lanternevolanti.com slaat deze gegevens niet op; het wordt enkel en alleen gebruikt voor het versturen van dit eenmalige e-mailbericht.

8. OPEN ID-PROVIDER

U kunt inloggen op onze Website met behulp van aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten zullen uw identiteit verifiëren en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, zodat ons aanmeldformulier al automatisch voor u wordt ingevuld. Diensten zoals Facebook Connect geven u de optie om informatie over uw activiteiten op deze Website op uw profielpagina te plaatsen zodat u het met anderen binnen uw netwerk kunt delen.

9. MINDERJARIGE GEBRUIKERS

www.lanternevolanti.com heeft niet het plan en zal niet doelbewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar vereisen, vragen of verzamelen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd. Als de Gebruiker minderjarig is, dient hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens niet in te vullen of de Website op enigerlei wijze te gebruiken voordat hij toestemming heeft gekregen van een van de ouders of voogd.

10. LINKS

De pagina's van de Website kunnen links bevatten naar websites, diensten en functies van derde partijen, dochterondernemingen of partners die gebruik kunnen maken van andere regels en procedures betreft gegevensbescherming dan welke hier zijn vermeld. www.lanternevolanti.com is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke diensten.

11. BLOG

Onze website biedt publiek toegankelijke blogs en recensies. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in deze gedeeltes vermeldt door anderen kan worden gelezen, verzameld en gebruikt. Als u uw persoonlijke gegevens uit ons blog wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via info@lanternevolanti.com.

Ons blog wordt beheerd door een applicatie van een derde partij, die kan vragen om u te registreren voordat u een bericht plaatst.

12. WIDGETS SOCIALE MEDIA

Onze Website bevat sociale media-functies, zoals de Facebook Like-knop, en widgets zoals de Deel-knop, of interactieve miniprogramma's die op onze Website draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, evenals de pagina('s) die u op onze Website bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat de functie goed werkt. Social media-functies en widgets worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks gehost op onze Website. Uw interacties met deze functies worden geregeld door het privacy beleid van het bedrijf dat deze functies verschaft.

13. WIJZIGINGEN VAN DEZE BEPALINGEN

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen in geval van wijzigingen in ons privacybeleid. Indien wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door middel van een bericht op deze Website vóórdat de wijziging van kracht gaat. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken voor de laatste gegevens betreft ons privacybeleid.

14. CONTACT

Als u nog vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons privacybeleid, neem dan contact met ons op door een bericht te sturen naar info@lanternevolanti.comof per post naar Lanterne Volanti (NL).

Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Nederlands, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Nederlands sprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en een vertaalde versie, prevaleert de Nederlandse versie.

Pinterest